Archives

Categories

Colofon

Ambin B.V.

AMBIN B.V. is uitgever van (o.a.) medische websites.

AMBIN wil patiënten en zorgprofessionals op verantwoorde wijze informeren over specifieke onderwerpen. Dit doet AMBIN door samen te werken met een groot aantal medisch specialisten. Samen vormen zij een redactieteam dat invulling geeft aan de (medische) inhoud van de websites en het beantwoorden van vragen van bezoekers op de patiëntenfora. De redactie van de websites is onafhankelijk.

AMBIN verkrijgt haar inkomsten middels advertenties, sponsoring en in sommige gevallen een affiliate vergoeding. De medische inhoud is vrij van elke commerciële beïnvloeding.

Doel van de website

Gynaecologie.nl heeft als belangrijkste doelstelling de patiënt en haar familie of vrienden zo uitvoerig mogelijk te informeren over alle gynaecologische onderwerpen. Daarnaast zijn de doelstellingen: het lijden aan gynaecologische problemen tot een minimum beperken en opkomen voor de belangen van de patiënt met gynaecologische problemen. Dit alles op een objectieve en medisch-wetenschappelijk verantwoorde wijze.

Naast de patiënt, zal Gynaecologie.nl tevens alle huisartsen, gynaecologen en iedereen die beroepsmatig actief is op het gebied van de gynaecologie zoveel mogelijk informeren over de nieuwste inzichten m.b.t. oorzaken, behandeling en begeleiding van deze patiënten.

Uitgever

Gynaecologie.nl is een initiatief van AMBIN BV, een online uitgeverij.

AMBIN B.V.
Industrieweg 36-06
3606AS Maarssen

Copyright

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door printouts, kopieën, of op welke andere manier dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

Financiering website

Gynaecologie.nl wordt gefinancierd door advertenties en sponsoring. Dit heeft echter geen enkele invloed op de inhoudelijke informatie gegeven op deze website. De medische inhoud is vrij van elke commerciële beïnvloeding.

Sponsoring en adverteren

Het is mogelijk om Gynaecologie.nl te sponsoren en om op Gynaecologie.nl te adverteren. Heeft u interesse in sponsoring of adverteren, neem dan contact met ons op via info [apenstaartje] ambinbv.nl.

Advertentiebeleid

Op verschillende plaatsen op deze website kunnen advertenties staan. Dit zijn banners, gesponsorde links, Google sponsored ads en links en advertorials.

Banners kunnen staan in de kolom aan de rechterkant, onderaan de website en bovenaan de website.

Gesponsorde links zijn tekstlinks – anders dan Google Ads – onderaan de website, die onder het kopje Advertenties staan. Onze redactionele inhoud is vrij van elke commerciële beïnvloeding.

Advertorials zijn artikelen of verhalen die een advertentieboodschap bevatten. Dit wordt aangegeven door de vermelding advertorial bovenaan deze items.

De inhoud van banners, gesponsorde links – anders dan Google Ads – en advertorials moet voldoen aan de algemeen aanvaarde ethische normen en waarden in Nederland en aan de geldende wet- en regelgeving op reclamegebied in Nederland. De directie, zo nodig in overleg met de redactie, beslist bij twijfel of een advertentie wel of niet wordt toegestaan.

Google sponsored ads en links zijn advertenties die automatisch door het Google Ads-systeem worden ingeladen. We hebben geen controle op de inhoud van deze Google ads.

Onze redactionele inhoud is vrij van elke commerciële beïnvloeding.