Archives

Categories

Overige informatie

Bedenktijd

U krijgt uiteraard de tijd om na te denken of u aan dit onderzoek wilt meewerken.

Vertrouwelijkheid van de gegevens

De gegevens die in het kader van dit onderzoek over u verzameld worden, zullen vertrouwelijk behandeld worden. De onderzoeksgegevens worden op aparte formulieren ingevuld, waarop uw initialen en een nummer staan, zonder uw naam en andere persoonlijke gegevens. Uw anonimiteit is in het kader van dit onderzoek gewaarborgd. In publicaties zal uw naam niet terug te vinden zijn.

Wanneer het nodig is om de juistheid van de genoteerde gegevens te controleren kunnen de ingevulde formulieren door een geautoriseerde buitenstaander worden vergeleken met de gegevens in uw ziekenhuisdossier. Alle gebruikelijke waarborgen ter bescherming van uw privacy in het ziekenhuis zullen ook tijdens dit onderzoek gelden. Wij vragen uw toestemming om deze anonieme gegevens ook in de toekomst voor verder of ander onderzoek te mogen gebruiken.

Onafhankelijke artsen

Indien u vragen heeft over het onderzoek waarover u wilt overleggen met een onafhankelijke arts kunt u kontakt opnemen met Dr. Victor Gerdes, internist (telefoon 020-5665976), werkzaam in het Academisch Medisch Centrum in Amsterdam.

Verzekering

Zoals wettelijk verplicht bij wetenschappelijk onderzoek is ook voor dit onderzoek een verzekering afgesloten waarbij eventuele risico’s voor patiënten door deelname aan dit onderzoek zijn verzekerd. De verzekeraar betreft Onderlinge Waarborgmaatschappij Centramed B.A., Beatrixlaan 35, 2595 AK, Den Haag.

De verzekering biedt dekking voor schade tot een maximum bedrag van 453.781,= euro per persoon, met een maximumbedrag van 6.806.704,= euro voor het totale onderzoek.

Indien u meent een beroep op deze verzekering te kunnen doen, dan dient u zo spoedig mogelijk de schade schriftelijk aan de verzekeraar te melden en alle benodigde inlichtingen en bescheiden te verschaffen. Bij een verzoek tot schadevergoeding is de proefpersoon verplicht zich te laten onderzoeken door een onafhankelijk arts aangewezen door de verzekeraar en verder volledige medewerking te verlenen bij de behandeling van zijn/haar verzoek tot schadevergoeding.

De verzekering biedt geen dekking voor schade:
die zich bij nakomelingen openbaart;
die ook zou zijn ontstaan als u niet aan het onderzoek had deelgenomen;
die zich op grond van de aard van het onderzoek zeker of nagenoeg zeker zou voordoen;
die ontstaat indien u de aanwijzingen en instructies welke u voor dit onderzoek ontvangt niet of niet volledig heeft opgevolgd.

Deelname en beëindiging

Uw deelname aan dit onderzoek is geheel vrijwillig. U kunt te allen tijde afzien van verdere deelname aan het onderzoek. Deze beslissing heeft geen nadelige invloed op uw verdere behandeling en op de zorg en aandacht, waarop u in ons ziekenhuis recht heeft.

Ook op initiatief van uw behandelend arts of van de onderzoekers kan uw deelname aan het onderzoek voortijdig beëindigd worden. Dit kan gebeuren wanneer zij van oordeel zijn dat beëindiging voor uw bestwil is, of omdat u onvoldoende de richtlijnen opvolgt. Zij zullen dit dan met u bespreken.

Ook wanneer er bijwerkingen mochten optreden tijdens het onderzoek, waardoor de arts beslist dat het onderzoek gestopt dient te worden, zal de arts u tijdig over deze bijwerkingen informeren. Nieuwe informatie die bekend wordt in de periode dat u aan het onderzoek deelneemt en die van invloed kan zijn op uw bereidheid om mee te werken, zullen wij u tijdig laten weten, zodat u uw beslissing tot deelname kunt heroverwegen.

Nadere informatie

Mocht u na het lezen van deze informatiebrief, voor of tijdens het onderzoek, nog nadere vragen willen stellen of nadere informatie willen ontvangen, dan kunt u daarvoor altijd contact opnemen met de onderzoeksarts. In spoedeisende gevallen kunt u de dienstdoende arts-assistent Verloskunde en Gynaecologie bereiken via het algemene telefoonnummer van het ziekenhuis of via het directe telefoonnummer van de verloskamers.

Ondertekening informed consent

Als u besluit mee te willen werken aan het onderzoek vragen wij u een formulier te ondertekenen. Hiermee bevestigt u uw voornemen om aan het onderzoek mee te werken. U blijft de vrijheid behouden om zonder opgave van redenen af te zien van verdere deelname.

De arts zal het formulier ook ondertekenen, waarmee hij/zij bevestigd dat hij/zij u heeft geïnformeerd over het onderzoek, u deze informatiebrief heeft overhandigd en bereid is om waar mogelijk in te gaan op nog opkomende vragen.

Contact personen:

Dr S. Middeldorp, internist (via alife@amc.uva.nl) en Dr J.A.M. van der Post, gynaecoloog.

Wilt u meedoen aan dit onderzoek, dan kunt u vrijblijvend contact opnemen met Dr. Saskia Middeldorp via alife@amc.uva.nl. Zij is internist en specifiek bloedstollings-deskundige en werkzaam in het AMC te Amsterdam.